Regulamin

Regulamin Porządkowy Gabinetu Fizjoterapii WPRehabilitacja

Zapoznaj się z naszym Regulaminem i przygotuj się do wżyty.

§ 1
Podstawa prawna

1. WPRehabilitacja — gabinet kompleksowej fizjoterapii (dalej: „Gabinet”) — jest placówką,
w której świadczone są usługi z zakresu fizjoterapii, masażu oraz treningu.
2. Gabinet znajduje się przy al. Wojska Polskiego 40b, 05-800 Pruszków.
3. Przedsiębiorca posiada wpis w Rejestrze Praktyk Zawodowych Fizjoterapeutów
o nr 000000264808.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Regulamin WPRehabilitacja (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług w
ramach wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
2. Regulamin jest udostępniany każdemu Pacjentowi podczas pierwszej wizyty
w gabinecie i dołączany do pozostałej dokumentacji Pacjenta.
3. Pisemne wyrażenie zgody na warunki Regulaminu — przez złożenie czytelnego podpisu
— jest warunkiem koniecznym korzystania ze świadczonych usług.
4. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania jego zapisów.

§ 3

Cele i podstawowe zadania Gabinetu

1. Zadaniem Gabinetu jest udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych, doskonalenie zawodowe
personelu, jak również dbanie o bezpieczeństwo zarówno pacjenta, jak i personelu.
2. Do zadań z zakresu rehabilitacji należy wykonywanie zabiegów leczniczych:
a. kinezyterapii;
b. terapii manualnej;
c. metod specjalnych fizjoterapii;
d. fizykoterapii.

§ 4
Świadczenie usług

1. Gabinet organizuje rehabilitację w sposób jak najbardziej dogodny dla pacjenta.
2. Fizjoterapeuta przedstawia plan zabiegów i czas trwania terapii na podstawie
skierowania od lekarza specjalisty lub wywiadu i funkcjonalnego badania pacjenta.
3. Umawiając wizytę, Pacjent (ew. jego opiekun) wyraża zgodę na oferowane zabiegi.
4. Gabinet prowadzi dokumentacje medyczną świadczeń.
5. Dokumentacja pacjenta może być udostępniona:
a. bezpośrednio pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie
pisemnie upoważnionej przez pacjenta;
b. zakładowi opieki zdrowotnej i osobom wykonującym zawód medyczny poza
zakładami opieki zdrowotnej, jeśli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości świadczeń zdrowotnych;
c. innym upoważnionym organom.
6. Dokumentacja może być także udostępniona za pośrednictwem portalu
Fizjorejestracja.pl (tym samym, pacjent wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przez ww. podmiot).

§ 5

Zasady dokonywania i odwoływania rezerwacji

1. Rezerwacji zabiegów można dokonać osobiście, telefonicznie — pod nr 512 380 060 —
jak również poprzez portal Booksy.
2. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko i telefon kontaktowy.
3. Usługi będą świadczone w terminie uzgodnionym z pacjentem.
4. Istnieje możliwość zmiany terminu umówionego zabiegu, pod warunkiem telefonicznego
odwołania wizyty nie później niż 12h przed umówioną wizytą.
5. Odwołanie wizyty później niż na 12h przed zaplanowanym terminem skutkuje pobraniem
dodatkowej opłaty w wysokości 50% zwyczajowej ceny zabiegu — należność zostanie
doliczona do rachunku podczas kolejnej wizyty pacjenta.
6. Niestawienie się na wizytę w ustalonym terminie skutkuje pobraniem dodatkowej opłaty w
wysokości 100% zwyczajowej ceny zabiegu — należność zostanie doliczona do rachunku
podczas kolejnej wizyty pacjenta.

§ 6

Godziny pracy Gabinetu

1. Gabinet jest czynny od poniedziałku do soboty w godz. 8:30-20:00. W niedziele Gabinet
jest otwarty w godz. 10:00-18:00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
2. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany godzin pracy.

§ 7

Prawa i obowiązki pacjenta

1. W czasie korzystania z usług rehabilitacyjnych pacjent ma prawo do:
a. poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel;
b. świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,

c. rzetelnej informacji o stanie zdrowia;
d. pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby;
e. pełnej informacji o proponowanych metodach leczenia
f. pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegów.
2. Do obowiązków pacjenta należy:
a. przestrzeganie zasad higieny osobistej;
b. posiadanie obuwia zamiennego podczas wszystkich zabiegów;
c. posiadanie ręcznika (gdy zabiegi tego wymagają);
d. posiadanie stroju sportowego podczas ćwiczeń z kinezyterapii
e. przestrzeganie zaleceń lekarza i fizjoterapeuty
f. okazanie skierowania na zabiegi lub dodatkowych wyników badań ( USG, RTG, MRI i in.)
na żądanie fizjoterapeuty;
g. poinformowanie fizjoterapeuty o aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących
przeciwwskazaniach do rehabilitacji;
h. przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie Gabinetu
i. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa (w tym przepisów przeciwpożarowych).

UWAGA!

Jakiekolwiek urazy powstałe wskutek zatajenia przez pacjenta informacji o stanie zdrowia,
bądź niestosowanie się do zaleceń fizjoterapeuty nie mogą być podstawą do żadnych
roszczeń (w tym również roszczeń odszkodowawczych) wobec WPRehabilitacja i personelu.

§8

Vouchery upominkowe

1. W Gabinecie dostępne są vouchery upominkowe.
2. Vouchery upominkowe można nabyć bezpośrednio w Gabinecie.
3. Voucher można wykorzystać na zabiegi oferowane w Gabinecie.
4. Voucher realizowany jest w godzinach pracy Gabinetu.
5. Zarówno rezerwacja, jak i odwołanie wizyty z voucheru odbywa się na zasadach
określonych w § 5 Regulaminu.
6. Voucher należy wykorzystać w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu.
7. Voucher nie podlega wymianie pieniężnej.
8. Voucher nie łączy się z innymi promocjami/bonami.

§9

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Pacjenta przetwarzane są na zasadach opisanych w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).

2. Obowiązek informacyjny – art. 13 RODO przekazywany jest Pacjentowi podczas
pierwszej wizyty i akceptowany za pomocą ankiety wraz z dokumentacją na portalu
Fizjorejestracja.pl.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2023 r. Gabinet Fizjoterapii
WPRehabilitacja zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu i Cennika. Zmiana
Regulaminu i Cennika wiąże się z koniecznością ponownego wyrażenia zgody na jego
postanowienia (zgodnie z procedurą opisaną w § 2 Regulaminu).